Regulamin sklepu internetowego sklep.blogojciec.pl

I. Informacje ogólne

Administrator („blogojciec.pl”) – Wydawnictwo Book Ojciec sp. z o.o., przy ul. Gazownicza 21a, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000808708, NIP 5472215199, REGON 384621380.

Sklep – prowadzona przez blogojciec.pl platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym książki, audiobooki, ebooki, videokursy utrwalone na nośniku materialnym oferowane przez blogojciec.pl za pośrednictwem Sklepu.

Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook, płyta CD, gra planszowa, dodatek do gry planszowej, planer videokurs oferowane przez sklep.blogojciec.pl za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Wymagania techniczne

2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

2.2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

  1. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowana aplikacją do otwierania plików MOBI.
  2. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww plików.
  3. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

2.3. Dla Produktów dystrybuowanych na trwałych nośnikach typu CD/DVD/BD, pendrive, karta flash – urządzenie końcowe dodatkowo wyposażone w czytnik CD/DVD/BD, pendrive, karta flash.

III. Sposób realizacji zamówień

3.1. W ramach prowadzonego Serwisu, blogojciec.pl oferuje sprzedaż produktów oraz treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Kupuję i zapłacę”.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy doręczenia wynikające z podania niepełnego lub błędnego adresu doręczenia, nieprawidłowego adresu e-mail, bądź też niewłaściwego numeru telefonu do kontaktu.

3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia. Sklep.blogojciec.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6. Sklep.blogojciec.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika) lub braku wystarczających danych teleadresowych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

3.7. Realizacja zamówienia dla produktów rozpocznie się w ciągu najbliższych 7 dni pracujących następujących bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.8. Użytkownik może zamówić produkty oznaczone etykietą „przedsprzedaż”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy produkt trafi do regularnej sprzedaży. Niniejszy zapis dotyczy również publikacji elektronicznych w tym ebook, audiobook. Konsument każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji zamówienia, poprzez stosowną informację, umieszczoną w opisie produktu.

3.9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową. Informacje dotyczące kosztu wysyłek krajowych oraz zagranicznych dostępne są na stronie: https://sklep.blogojciec.pl/wysylka/

3.10. Wartość zamówienia zawierająca upusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

3.11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

3.13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku produktów wynosi 21 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku zamówień zagranicznych czas doręczenia zostaje odpowiednio wydłużony – informacje o szacunkowym czasie dostawy można znaleźć na stronie: https://sklep.blogojciec.pl/wysylka/ .W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych produktów. Nie ma możliwości rozdzielenia zamówienia zawierającego dostępne i jeszcze niedostępne produkty z przedsprzedaży. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.

3.14. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (płatności kartą) do kilku dni (zwykły przelew).

3.15. Sklep.blogojciec.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

3.16. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej, Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika. Koszty przesyłki uzależnione są od sposobu dostawy, którą wybrał Użytkownik.

3.17. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

3.18. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że blogojciec.pl przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.

3.19. Rachunkiem w sklepie internetowym sklep.blogojciec.pl jest wiadomość zawierająca potwierdzenie złożenia zamówienia, które klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej po opłaceniu zamówienia. Jeśli Klient wyrazi taką wolę podczas składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, jest możliwe wystawienie elektronicznej faktury VAT, która wysyłana jest również na podany przez Klienta adres poczty e-mail. W takiej sytuacji Użytkownik nie otrzyma faktury w wersji papierowej.

3.20. W zależności od rodzaju dokonanego zamówienia płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą lub przelewem na konto Sklepu. W przypadku dokonania zamówień w przedsprzedaży płatność następuje wyłącznie kartą płatniczą, systemem Płatności Dotpay, Płatności Przelewy24, PayPal lub przelewem na konto Sklepu. Bieżące formy płatności określone są podczas procesu zamówienia. Sklep.blogojciec.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie operatorów płatności (Przelewy24, DotPay, PayPal), bądź poszczególnych banków.

3.21. Jednym z operatorów kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.22. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia.

3.23. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością blogojciec.pl, lub sklep.blogojciec.pl posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli grafiki lub fragmenty tekstów pochodzą z innych źródeł, jest to każdorazowo stosownie oznaczane.

3.24. Sklep.blogojciec.pl dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie epub, MOBI, PDF, MP3, MP4 stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (waterkmark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik. Wszystkie produkty w formacie .PDF zabezpieczone są dodatkowo hasłem, o którym klient jest informowany w trakcie otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia w formie wiadomości e-mail.

3.25. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

3.26. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym blogojciec.pl poinformuje w karcie produktu (np. Open source).

3.27 W przypadku zakupu produktów elektronicznych (e-booka lub innego produktu w formacie .PDF) klient otrzymuje link do pobrania go z serwerów sklepu niezwłocznie po sfinalizowaniu transakcji na wskazany adres poczty elektronicznej e-mail. Z pobranych plików można korzystać bez ograniczeń czasowych. Ważność linku do pobrania produktu elektronicznego jest każdorazowo ograniczana czasowo – czas ten wynosi 1 rok od momentu zakupu; po upłynięciu tego czasu nie ma możliwości przywrócenia dostępu do pobranych plików.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wydawnictwo Book Ojciec sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
  2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez blogojciec.pl usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez blogojciec.pl. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje emailem na adres: wydawnictwo@blogojciec.pl z dopiskiem „reklamacja”. Szczegóły dotyczące reklamacji można znaleźć na stronie: https://sklep.blogojciec.pl/zwroty-i-reklamacje/

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres blogojciec.pl. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

V. Odstąpienie od umowy

5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2, zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

5.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W przypadku produktów elektronicznych nie zapisanych na nośniku materialnym, kupujący odstępuje od tego prawa, jeżeli otrzyma produkt przed upływem terminu odstąpienia.

5.3. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: wydawnictwo@blogojciec.pl . Szczegóły dotyczące odstąpienia od umowy i zwrotów można znaleźć na stronie: https://sklep.blogojciec.pl/zwroty-i-reklamacje/

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sklep.blogojciec.pl nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. blogojciec.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Administratora lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zwracania produktu, który obejmuje bezpłatna dostawa kurierska klient otrzymuje zwrot wartości zwracanego produktu pomniejszony o koszt przesyłki kurierskiej, który ponosi ze względu na utratę prawa do darmowej dostawy.

VI. Dane osobowe i polityka prywatności

6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu zamówienia Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

6.2. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:

  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

6.4. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

6.5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

6.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

6.7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.10. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.
Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

6.12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika

  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

6.13. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl.

7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

7.4. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek emailem na adres wydawnictwo@blogojciec.pl . Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje „Usuwam konto”. O usunięciu konta, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową. UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich zakupionych pozycji elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Użytkownika.

Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2023 r.

Opinie i pytania prosimy przesyłać na adres wydawnictwo@blogojciec.pl